Hrvatski dom

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

STATUT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama i fondacijama Brčko Distrikta BiH (Sl.glasnik Brčko Distrikta BiH br: 12/02 ) na Saboru Hrvatskog narodnog vijeća u Brčko Distriktu BiH, održanog u Zoviku Gornjem, 15. travnja 2007. potvrđuje se i donosi

STATUT UDRUGE HRVATSKO NARODNO VIJEĆE "HNV" BRČKO DISTRIKT BiH

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

  Ovim Statutom sukladno Zakonu, uređuje se:
- puni i skraćeni naziv Udruge i sjedišta Udruge, ciljevi Udruge,
- postupak za primanje i isključivanje članova Udruge,
- organi Udruge,
- pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruge i nadzor nad korištenjem tih sredstava,
- javnost rada,
- postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje dragih općih akata, oblik i sadržaj pečata
- žiga, zastupanje Udruge,
- uvjeti za postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruge,
- postupak za raspolaganje imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruge,
- druga pitanja od značaja za organiziranje i djelovanje Udruge.

Članak 2.

Puni naziv udruge je:
Udruga Hrvatsko narodno vijeće "HNV" Brčko Distrikt BiH
-skraćeni naziv udruge:-Udruga„HNV" BD BiH

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zoviku Gornjem
Adresa Udruge je: Župni Ured Zoviki 76214 Gornji Zovik.

Članak 4.

Udruga ima svoj znak.
Znak Udruge, je pravokutnog oblika u čijoj sredini je modificiran simbol bijelo-crvenih kvadratnih polja, kao likovni prikaz povijesnog grba Hrvata. U sredini je po dijagonalama izražen crveni kvadrat naslonjen svojim gornjim lijevim kutom na prvi crveni kvadrat u Na temelju članka 11. Zakona o udrugama i fondacijama Brčko Distrikta BiH (Sl.glasnik Brčko Distrikta BiH br: 12/02 ) na Saboru Hrvatskog narodnog vijeća u Brčko Distriktu BiH, održanog u Zoviku Gornjem, 15. travnja 2007. potvrđuje se i donosi
- pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruge i nadzor nad korištenjem tih sredstava,
- javnost rada, - postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih općih akata, oblik i sadržaj pečata
- žiga, zastupanje Udruge, - uvjeti za postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruge,
- postupak za raspolaganje imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruge,
- druga pitanja od značaja za organiziranje i djelovanje Udruge.

Puni naziv udruge je: Udruga Hrvatsko narodno vijeće "HNV" Brčko Distrikt BiH  

Članak 5.

  Ciljevi Udruge su:
- promicanje kulturnih i narodnih vrednota Hrvata u Bosni i Hercegovini,
- pružanje pravne i dragih vrsta pomoći članovima udruge,
- razvijanje vrijednosti civilnog društva,
- zalaganje za podizanje obrazovnog i kulturnog stanja građana,
- doprinos razvoju društvene zajednice, promicanje demokracije, pluralizma i tolerancije u Bosni i Hercegovini,
- potpora neprofitnim, izvanstranačkim i nepolitičkim udrugama u BiH, koja pomažu obnovu i razvoj BiH kao multikulturalne i demokratske države,
- produbljivanje odnosa suradnje i solidarnosti sa svim drugim ovakvim udrugama civilnog društva,
- organizacija okruglih stolova i seminara, istraživanja i analiziranja javnog mnijenja te tiskanja periodičnih publikacija i časopisa radi ostvarivanja spomenutih ciljeva.
- 91 3 3 0 Djelatnost ostalih članskih organizacija na d.n. Udruga će u cilju ostvarivanja temeljnih djelatnosti, odnosno radi realizacije navedenih ciljeva obavljati i slijedeće djelatnosti:
- 22.220 Tiskanje, na dragom mjestu nespomenuta
-74843 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

Članak 6.

Sukladno svojim programskim ciljevima, Udruga će značajnu pažnju posvećivati izgrađivanju svijesti građana o očuvanju kulturnog, etničkog i religijskog identiteta čovjeka pojedinca i naroda.
U ostvarivanju svojih ciljeva Sabora, Udruga posebice poduzima mjere i aktivnosti kojima se osigurava ravnopravan položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini s pripadnicima drugih naroda i nacionalnih manjina koje žive u njoj.

Članak 7.

Udruga svoje aktivnosti obavlja na teritoriji Bosne i Hercegovine, sukladno Ustavu i Zakonu o udrugama i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Članak 8.

Za ostvarivanje svojih temeljnih ciljeva Udruga se bori zakonitim, mirnim i nenasilnim sredstvima.

Članak 9.

Udruga surađuje sa svim političkim strankama, udrugama građana, društvima i pojedincima, ukoliko se time potpomaže i doprinosi ostvarenju njenih temeljnih ciljeva.

Članak 10.

Udruga se može učlaniti u domaće i međunarodne organizacije i udruge ako se tim učlanjenjem doprinosi ostvarenju njenih temeljnih ciljeva.

ČLANOVI UDRUGE

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine, te prihvaća temeljne ciljeve Udruge.
Za člana Udruge neće biti primljena osoba ako je iz njezina prijašnjeg rada i života vidljivo da bi mogla djelovati suprotno ciljevima Udruge i ako bi njezinim učlanjenjem mogao biti narušen ugled Udruge.
Odluku o odbijanju u članstvo donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 12.

  Članom Udruge se prestaje biti:
- istupanjem iz Udruge, danim u pismenom obliku, isključenjem iz Udruge,
- smrću.

Članak 13.

  Članovi Udruge imaju pravo da:
- biraju i budu birani u tijela Udruge, sudjeluju u radu Udruge,
- daju prijedloge, mišljenja i kritike u svezi s radom Udruge,
- daju prijedloge u svezi s poduzimanjem konkretnih akcija radi ostvarivanja ciljeva Udruge,
- budu informirani o svim djelatnostima, zauzetim stavovima i odlukama Udruge,
- sudjeluju u realizaciji programskih zadataka i ciljeva.

Članak 14.

  Članovi Udruge obvezni su da:
- promiču i zalažu se za ostvarivanje ciljeva Udruge,
- prihvaćaju i drže se odredaba Statuta,
- čuvaju interese i ugled Udruge,
- promiču pojedinačne odluke Udruge.

ORGANI UDRUGE

Članak 15.

Organi Udruge su:
Sabor, Upravni odbor

SABOR UDRUGE

Članak 16.

Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini osnovao je Sabor Hrvata Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 06.veljače 1994. godine.
Sabor je najviši organ Udruge i njega čine sabornici kao članovi Sabora. Upravni odbor s posebnom odlukom utvrđuje broj članova Sabora i članova Upravnog odbora.
Sabor zasjeda najmanje jedanput u dvije godine. Osnivačka skupština Sabora smatra se Prvim utemeljiteljskim Saborom.
Između dva zasjedanja Sabora Udrugom rukovodi Upravni odbor.

Članak 17.

Sabor saziva predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik Upravnog odbora je obvezan sazvati Sabor sukladno odredbama prethodnog članka, kaso i na zahtjev 2/3 članova Upravnog odbora, ili najmanje 1/3 sabornika.

Članak 18.

  Sabor Udruge j e nadležan za:
- donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih akata određenih Statutom,
- odlučivanje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada kao i o drugim statusnim promjenama,
- izbor i razrješenje članova Upravnog odbora i drugih organa Udruge, razmatranje i odlučivanje o izvještajima koje podnosi Upravni odbor,
- osnivanje i mijenjanje odbora, povjerenstva a i drugih povremenih tijela Sabora, donošenje odluke o osnivanju područnih ureda i ogranaka ukoliko takvu odluku nije donio Upravni obor      između dva zasjedanja,
- usvajanje programa rada za sljedeći period,
- usvajanje Poslovnika o svojem radu,
- biranje predsjednika Udruge, izvršavanje i drugih stavova i odluka na planu koordinacije svojih aktivnosti s organima vlasti države Brčko distrikta BiH.

Članak 19.

Sabor pravovaljano odlučuje ukoliko je nazočno najmanje 2/3 sabornika. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, i to javnim glasovanjem ili aklamacijom. Program Udruge i Statut Udruge, kao i njihove izmjene i dopune, donose se natpolovičnom većinom nazočnih sabornika.
Ostali akti kao i izbori imenovanja i razrješenja, osim za predsjednika, donose se natpolovičnom većinom nazočnih sabornika.

Članak 20.

Radna tijela Sabora utvrđuju se Poslovnikom o radu Sabora Udruge.

UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

Upravni odbor čine predsjednik i još dva člana Upravnog odbora koje bira i razrješava Sabor udruge na period od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 22.

  Upravni odbor se sastaje po potrebi i može odlučivati ako je prisutno više od polovine članova Upravnog odbora.
- bora i drugih organa Udruge, razmatranje i odlučivanje o izvještajima koje podnosi Upravni odbor,
- osnivanje i mijenjanje odbora, povjerenstva a i drugih povremenih tijela Sabora, donošenje odluke o osnivanju područnih ureda i ogranaka ukoliko takvu odluku nije donio Upravni odbor    između dva zasjedanja,
- usvajanje programa rada za sljedeći period,
- usvajanje Poslovnika o svojem radu,
- biranje predsjednika Udruge, izvršavanje i drugih stavova i odluka na planu koordinacije svojih aktivnosti s organima vlasti države Brčko Distrikta BiH.

Članak 23.

  Upravni odbor Udruge obavlja sljedeće poslove:
- utvrđivanje ciljeva i djelatnosti između dva zasjedanja Sabora,
- priprema sjednice Sabora,
- priprema Nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Sabor,
- provodi, politiku, zaključke i druge odluke koje donos Sabor,
- donosi odluku o osnivanju područnih ureda ili ogranaka, centara i drugih oblika organiziranja u sjedištu i izvan sjedišta udruge,
- donosi odluku o osnivanju pravne osobe za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti pod uvjetima utvrđenim zakonom,
- raspolaže imovinom Udruge,
- podnosi godišnje ili periodično izvješće o svom radu Saboru na usvajanje, vrši druge poslove predviđene Statutom i aktima udruge.

Članak 24.

Na čelu Udruge se nalazi predsjednik.
Predsjednika udruge bira Sabor na period od četiri godine.
Predsjednik udruge za svoj rad odgovara Saboru.

Članak 25.

Predsjednika udruge predlažu sabornici Udruge.
Predsjednik udruge bira se na Saboru udruge. Predsjednik udruge bira se tajnim glasovanjem.
Za predsjednika udruge između više kandidata bira se kandidat koji je osvojio najviše glasova na Saboru.

Članak 26.

Nadzorni odbor čine tri člana udruge a njih bira i razrješava Sabor.
Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.
Nadzorni odbor prati financijsko poslovanje udruge, nadzire korištenje imovine, predlaže način racionalnijeg poslovanja i uporabe imovine, predlaže i prati raspodjelu novca.
Mandat članova nadzornog odbora je četiri godine.

Članak 27.

Radi realizacije programskih ciljeva, zadataka i Statuta, Udruga ima svoje ogranke i područne urede.
Područni odbori se biraju odlukom Upravnog odbora.

Članak 28.

Upravni odbor imenuje osoba koja rukovodi područnim uredom ili ogrankom.

PEČAT UDRUGE

Članak 29.

Pečat udruge je okruglog oblika s punim nazivom udruge upisanim latinicom po rubu pečata, te u sredini pečata riječi „Brčko Distrikt".
Udruga ima i mali pečat s istim sadržajem kao u prethodnom stavku ovog članka.
Svaki pečat obilježava se rednim brojem. Upravni odbor će donijeti poseban akt kojim se regulira način uporabe i čuvanje pečata udruge.

ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 30.

Udrugu zastupa predsjednik udruge.

Članak 31.

U postupcima u kojima Udruga sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, predsjednik udruge može dati pisnu punomoć za zastupanje advokatu ili drugoj stručnoj osobi.

IZBOR I OPOZIV

Članak 32.

Sva tijela se biraju na period od četiri godine, osim ako Statutom nije drugačije određeno.
Prije izbora kandidat je dužan iznijeti svoj životopis.

Članak 33.

Kandidat za predsjednika udruge može biti svaki član udruge kojega predlože kandidacijsko povjerenstvo, oformljeno od tri člana koja predlaže Upravni odbor.

Članak 34.

Kandidati za članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora izabrani su ako dobiji natpolovičnu većinu glasova nazočnih sabornika.
Kandidat za predsjednika udruge izabran je ako dobije natpolovičnu većinu od ukupno; broja sabornika.

Članak 35.

Za opoziv članova primjenjuju se odgovarajuće odredbe koje se odnose na izbor.

OPOĆI AKTI UDRUGE

Članak 36.

Pored Statuta organi Udruge mogu donijeti i druge akte, a to su:
Odluke,
Pravilnike,
Poslovnike.
Opći akti udruge moraju biti suglasni zakonima i Statutu udruge.

Članak 37.

Odluke i opći akti donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno zakonom i ovii Statutom, kao i u drugim slučajevima, kada se na opći način uređuju pitanja od značaj za ostvarivanje ciljeva Udruge.Stručne službe se osnivaju odlukom Upravnog odbora Udruge.

Članak 46.

Kontrolu financijskog poslovanja udruge vrši Nadzorni odbor na način utvrđen ovim Statutom.

Članak 47.

Osoba ovlaštena da potpisuje akte koji se odnose na stjecanje i raspolaganje imovinom Udruge je predsjednik Udruge.
Upravni odbor svojom odlukom može ovlastiti i druge osobe da potpisuju akte iz prethodne stavke.

Članak 48.

Sabor može donijeti opće akte kojima se sukladno ovom Statutu bliže uređuju pravila za ostvarivanje, korištenje i nadzor nad korištenjem tih sredstava.

JAVNOST RADA

Članak 49.

Javnost rada Udruge utvrđuje se na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

Članak 50.

Članovi Udruge imaju pravo da budu redovno informirani o radu svih organa Udruge.
O informiranosti članova Udruge staraju se predsjednik i Upravni odbor.

Članak 51.

Predstavnici sredstava informiranja imaju pravo da budu nazočni na sjednicama Sabora i daju izvještaj o njegovom radu.  

PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE I TRANSFORMACIJA UDRUGE

Članak 52.

Udruga se može pripojiti drugoj udrugi.
Udruge se može razdvojiti na dvije ili više udruga.
Udruga se može transformirati u udrugu od javnog interesa.

Članak 53.

Odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji donosi sabor na prijedlog Upravnog odbora.
Odlukom iz prethodnog stavka naročito se regulira:
naziv udruge koja nastaje razdvajanjem,odnosno naziv udruge kojoj se pripaja, ili naziv udruge nakon transformacije udruge od javnog interesa, kao i sjedište i adresa, podjela imovine, prava i obveza Udruge nakon razdvajanja, pripajanja ili transformacije, imena osoba ovlaštenih za obavljanje poslova u podnošenju zahtjeva za upis u registar izvršene transformacije udruge.

Članak 54.

Odluka iz članka 54. smatra se usvojenom kada je na sjednici Sabora prihvati više od polovine sabornika.

PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 55.

Udruga prestaje djelovati odlukom Sabora.
Da bi odluka Sabora bila pravno valjana, potrebno je 2/3 glasova sabornika nazočnih na sjednici sabor.

Članak 56.

U slučaju prestanka rada Udruge, Upravni odbor udruge će, sukladno zakonu, svojom odlukom urediti imovinsko-pravne odnose glede preostale imovine.

Članak 57.

Istovremeno s odlukom o raspuštanju imovine Udruge, Sabor donosi plan likvidacije Udruge kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obveza Udruge, sukladno Statutu.
Sabor imenuje likvidatora Udruge, kojega je dužnost da se stara o izvršenju plana' likvidacije i u podnošenju zahtjeva za prijavu prestanka rada udruge nadležnim organima.

Članak 58.

U postupku likvidacije Udruge iz imovine Udruge izmirit će se sve dospjele zakonske obveze, kao i obveze nastale prema drugim vjerovnicima udruge, a eventualno preostala imovina rasporedit će se na članove Udruge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na saboru udruge, a primijenit će se od dana upisa udruge u registar kod nadležnog ministarstva.

Članak 60.

Ovaj Statut potpisuje predsjednik Udruge.

U Zoviku, 15. travnja 2007. godine
PREDSJEDNIK „HNV" Brčko distrikta BIH
logo v4 Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića br. 3,
Bosna i Hercegovina

tel/fax :+387 33 220 765
Podružnica Brčko distrikt BiH
Dubrave 51
Mob tel. +387 61 103 603;
e-mail:info@hrvatski-dom.com